Telefon E-Mail
Grassilage und Maissilage

Výrobky pro silážování a výrobu krmiv

Výrobky pro silážování a výrobu krmiv

SCHAUMANN nabízí biologické i chemické přípravky pro silážování. BONSILAGE, biologické konzervanty od společnosti SCHAUMANN, nabízejí optimální řešení pro výrobu vysoce kvalitního objemného krmiva. Kvalita objemného krmiva má zásadní význam pro mléčnou užitkovost, udržitelný zdravotní stav zvířat a nákladově příznivou výrobu mléka. Biologická silážní aditiva jsou tvořena bakteriemi mléčného kvašení, které řídí proces fermentace a nastavují správný poměr fermentačních kyselin. Tímto způsobem lze získat ze siláže maximální užitek. Všechny silážní přípravky spolehlivě chrání před druhotným zahříváním a zajišťují aerobní stabilitu. Kvasinky, plísně a klostridie jsou v silážích potlačovány. Dalšími výhodami jsou snížení ztrát siláže, zvýšení stravitelnosti, zvýšení podílu proteinu neodbouratelného v bachoru, zvýšení příjmu objemného krmiva a snížení ztrát při odebírání hmoty ze sila. Silážní konzervanty jsou přesně přizpůsobeny druhy silážované hmoty - tráva, jetelotráva, vojtěška, luskoviny, zelené žito, GPS, kukuřice, kukuřičný šrot, CCM a kukuřičné zrno. Silážní přípravky ze skupiny BONSILAGE SPEED obsahují kmen bakterií mléčného kvašení Lactobacillus diolivorans a zkracují tak dobu silážování na 14 dní. BONSILAGE FIT zabraňuje díky tvorbě propylenglykolu ketóze a zlepšuje kondici krav.

Chemické silážní přípravky jsou vhodné k ošetření horních a bočních vrstev sila. Potlačují se tak kvasinky a plísně v problematických zónách kukuřičné a travní siláže. Zabránit druhotnému zahřívání silážované hmoty znamená snížit ztráty živin, zlepšit hygienu na krmném stole a zvýšit chutnost krmné dávky. Chemická silážní aditiva lze použít rovněž v celkové směsné krmné dávce (TMR). Tyto produkty stabilizují krmnou dávku, zlepšují hygienu krmiv a zvyšují zásobení energií.

Travní směsi z programu GREENSTAR nabízejí pro každé stanoviště vhodné osivo. Jsou zde směsi pro produkci pícnin na orné půdě, trvalé travní porosty, meziplodiny i příměsi luskovin. Tyto produkty jsou k dispozici jak pro nové výsevy, tak pro přísev. Přísev se doporučuje zejména pro zlepšení kvality stávajících travních porostů nebo u porostů, kde jsou některá místa zcela holá. Meziplodiny jsou zajímavé z pohledu požadavků greeningu na diverzifikaci. Dalšími výhodami jsou zachování živin v zimě, fixace dusíku leguminózami, zlepšení půdní struktury a ochrana před erozí. Meziplodiny potlačují plevele a škůdce. Zvyšují také biologickou aktivitu půdy. Zařazení jemnolisté kostřavy rákosovité do travních směsí poskytuje vysokou odolnost porostu vůči suchu a velmi dobré využití živin. Zvyšování ročních výnosů hmoty významně snižuje náklady na výrobu objemných krmiv.