Telefon E-Mail
Erfolg im Stall
Výrobky ověřené v praxi Silážování a výroba krmiv

BONSILAGE - pro lepší kvalitu proteinu a vyšší užitkovost z objemného krmiva

Grassilierung

Produkční faktor s velkou rezervou N-látek je objemné krmivo. Pokud se vyrobí z objemného krmiva více kvalitních bílkovin, snižuje se potřeba nákupu drahých proteinových krmiv. První věc, kterou je třeba zajistit, je dosažení vysokého výnosu dusíkatých látek z hektaru porostu pícnin. Kromě kvantity je ovšem pro dojnice velmi důležitá kvalita proteinu.  

Management silážování 

Bezprostředně po posečení porostu pícnin začínají rostlinné enzymy a aerobní mikroorganismy odbourávat ve hmotě proteiny. Pro výrobu siláží s vysokým obsahem energie a využitelnými N-látkami (mikrobiální protein + protein z krmiva neodbouratelný v bachoru) je nezbytné, aby zavadání na 30-40 % sušiny proběhlo během krátké polní fáze. 

Touto cestou mohou být ztráty plnohodnotné frakce bílkovin minimalizovány již během fáze zavadání. S ohledem na přeměnu proteinu v rostlinách při delší polní fázi (pomalejší zavadání) by měla sklizeň porostu proběhnout při optimálním obsahu sušiny ve hmotě (graf 1).

Dalšími klíčovými faktory pro výrobu stabilní a kvalitativně plnohodnotné siláže jsou optimální výška seče porostu, krátká délka řezanky, rychlé naplnění sila, správné udusání, rychlé zakrytí a použití vhodného BONSILAGE-silážního přípravku.Vliv na odbourávání proteinu v siláži má následně také odebírání siláže ze sila.

Pozornost je nutno věnovat především silážím, které jsou ohroženy druhotným zahříváním. Kromě optimálního udusání mohou mít rozhodující přínos pro ochranu siláží BONSILAGE-silážní přípravky produkující kyselinu octovou.

Více proteinu

Sledování z Univerzity Hohenheim a Zemědělské komory Dolní Sasko potvrzují, že použití BONSILAGE-přípravků zabezpečuje pokles odbourávání dusíkatých látek (graf 2). 

V pokusu byla zasilážována hmota z první seče rozdělená do tří skupin podle obsahu sušiny, vždy varianta s použitím konzervačního přípravku BONSILAGE PLUS a bez něj. Další sledování a analýzy proběhly podle Cornell Net Carbohydrate and Protein Systém – zkráceně nazýváno CNCPS. V tomto systému jsou dusíkaté látky rozdělené do proteinových frakcí, které se odlišují především svou odbouratelností. Frakce A1 zahrnuje nebílkovinné sloučeniny dusíky, tedy NPN-sloučeniny, jako volné aminokyseliny, aminy, kyseliny a zásady obsahující dusík jako močovina, které se velmi rychle v odbourávají v bachoru na amoniak. Pokud je přísun těchto sloučenin příliš vysoký, zvýší se obsah močoviny v bachoru, následně dojde k velkému zatížení jater a možná je i otrava (intoxikace).

Frakce B zahrnuje odbouratelný čistý protein. Ve frakci C najdeme proteiny vázané v buněčných stěnách, které nemohou být rozštěpeny bachorovými mikroorganismy. Při chemické analýze frakcí silážované hmoty se ukázalo, že při použití BONSILAGE PLUS se podíl NPN-sloučenin (frakce A1) z celkového obsahu dusíkatých látek signifikantně snížil, zatímco podíl čistého proteinu (frakce B) byl průkazně vyšší (graf 2). 

Lepší kvalita proteinu v travních silážích může významně snížit potřebu nakupovat bílkovinná krmiva (graf 3). 
Díky speciálně vybraným bakteriím mléčného kvašení v přípravcích BONSILAGE se daří během anaerobní fáze (bez přístupu vzduchu) účinně a trvale snížit pH-hodnotu v silážované hmotě.   

Škůdci kvašení odbourávající bílkoviny, enterobakterie a klostridie, nemají žádnou šanci prosadit se proti silné konkurenci bakterií mléčného kvašení v BONSILAGE-výrobcích. Výsledek: Více kvalitních využitelných N-látek, méně škodlivých biogenních aminů (produkty odbourávání aminokyselin) v siláži a vyšší příjem krmiva.

Shrnutí

Výroba travních siláží s vysokým podílem kvalitních využitelných N-látek vyžaduje, pokud možno, krátkou fázi zavadání a bezpodmínečné zabránění vzniku druhotného kvašení a druhotného zahřívání. Zapomenout se nesmí na použití správného silážního přípravku. S pomocí BONSILAGE-produktů se vyrábí siláže s vysokou kvalitou proteinu a nízkým obsahem biogenních aminů. Tímto způsobem lze efektivně zvyšovat užitkovost z objemného krmiva, zlepšit rentabilitu a významně snížit v krmných dávkách zastoupení drahých nakupovaných bílkovinných krmiv jako je sójový nebo řepkový extrahovaný šrot.

 

 

 

Vyšší obsahy UDP (protein z krmiva neodbouratelný v bachoru) díky zkrácené polní fázi (zavadání)
Graf 1: Vyšší obsahy UDP (protein z krmiva neodbouratelný v bachoru) díky zkrácené polní fázi (zavadání)
BONSILAGE PLUS snižuje odbourávání N-látek a optimalizuje frakce proteinů ve prospěch dojnic
Graf 2: BONSILAGE PLUS snižuje odbourávání N-látek a optimalizuje frakce proteinů ve prospěch dojnic
Ušetření bílkovinného krmiva díky lepší kvalitě N-látek v siláži (příklad výpočtu)
Graf 3: Ušetření bílkovinného krmiva díky lepší kvalitě N-látek v siláži (příklad výpočtu)