Telefon E-Mail
inovativní výrobky SCHAUMANN
Inovativní výrobky Silážování a výroba krmiv

GREENSTAR pro výrobu vysoce hodnotných travních siláží

GREENSTAR-Gräsermischungen

Kvalitní objemné krmivo je základem pro hospodárnou mléčnou užitkovost. Jen nejlepší objemné krmivo dodává hodnotnou energii a především bílkoviny. Nákup drahých bílkovinných krmiv lze tímto způsobem minimalizovat. GREENSTAR-travní směsi nabízí pro každé stanoviště a intenzitu využití správné řešení.

GREENSTAR-travní směsi dosahují vyššího výnosu proteinu

Víceleté výnosy energie a proteinu na ha jsou výrazně vyšší než u klasických travních druhů. Tímto se snižují náklady na objemná krmiva. Šestiletý srovnávací pokus dokládá, že směsi kostřavy rákosovité mohou poskytovat až o 15 % více sušiny za rok (graf 1). Výsledkem jsou výrazně nižší náklady na krmiva na zvíře a den.

GREENSTAR-travní směsi vytvářejí dlouhé kořeny

GREENSTAR STRUKTUR-travní směsi jsou odolné vůči jarnímu a letnímu přísušku. Z důvodu hlubokého prokořenění mohou rostliny využít i vodu z hlubších vrstev půdy (obr.1). Kořeny GREENSTAR STRUKTUR-travních směsí mohou při odpovídající prostupnosti půdy kořenit až do hloubky 100 cm. I při déle trvajícím suchu jsou škody na porostu malé. Díky nízkému poškození travního drnu se mohou jen minimálně etablovat plevele a porost je tak během víceletého období méně náchylný na zaplevelení. Rovněž období extrémního zamokření zvládá GREENSTAR STRUKTUR díky rozsáhlému kořenovému systému výrazně lépe než např. jílek vytrvalý.

GREENSTAR-travní směsi mohou využít živiny z hlubších vrstev půdy

Jemnolistá kostřava rákosovitá v GREENSTAR STRUKTUR-travních směsích využívá dostupné živiny velmi efektivně (graf 2). Silné kořeny účinkují jako ochrana před vymýváním živin do podzemních vod. GREENSTAR-travní směsi s jemnolistou kostřavou rákosovitou mohou přijmout více než 90 % využitelných živin v prokořeněné vrstvě až do hloubky 100 cm. Mělce kořenící druhy trav (např. jílek vytrvalý) prokoření pouze 1/3 této půdní vrstvy.

GREENSTAR-travní směsi poskytují hmotu s dostatkem strukturní vlákniny

GREENSTAR STRUKTUR-travní směsi poskytují nadprůměrně velký podíl hodnotné listové hmoty a minimální podíl průměrně stravitelných stonků. Směs proto dodává do krmné dávky zvířat, i bez „zdřevnatění“ (nízký obsah ligninu), vysoký podíl dobře stravitelné vlákniny (NDV). Tyto strukturní uhlovodíky, pro přežvýkavce tak důležité, podporují jejich zdraví a užitkovost. Není již tedy nutné doplňovat do krmné dávky slámu. Buněčné stěny – NDV jsou u jemnolisté kostřavy rákosovité v GREENSTAR STRUKTUR-travních směsích lépe stravitelné než u jiných druhů trav (schéma1).
 

 

 

 

 

Suma ročních výnosů sušiny
Graf 1: Suma ročních výnosů sušiny 2013-2018
Porovnání tvorby kořenového systému
Obrázek 1: Kořenový systém
Jemnolistá kostřava rákosovitá v porovnání
Graf 2: Jemnolistá kostřava rákosovitá využívá dostupné suroviny výrazně lépe k produkci dusíkatých látek
Rozdíly ve stravitelnosti buněčných stěn
Schéma 1: Rozdíly ve stravitelnosti buněčných stěn a stimulace bachorové aktivity u různých druhů trav