Telefon E-Mail
Erfolg im Stall
Výrobky ověřené v praxi Silážování a výroba krmiv

BONSILAGE SPEED G pro měřitelně rychlejší silážování

Grassilierung

Travní siláže konzervované s BONSILAGE SPEED G přesvědčují již po 14 dnech silážní zralostí s vysokou aerobní stabilitou a účinným potlačením tvorby plísní.

Příčin, proč se kvalitní travní siláže kazí, je mnoho. Kromě silážní techniky přizpůsobené typu konzervované hmoty má rozhodující vliv usměrnění produkce kvasných kyselin. 
Přesně tuto roli zabezpečuje BONSILAGE SPEED G. Tento jedinečný silážní přípravek vytváří již po 14 dnech dostatek kyseliny octové, která je důležitá pro stabilní a živinově bohaté travní siláže. V dalším průběhu vzniká v siláži vedle kyseliny octové také kyselina propionová, dochází k potlačení vývoje nežádoucích mikroorganismů.

Schopnosti BONSILAGE SPEED G byly potvrzeny v pokusech provedených Zemědělskou komorou Šlesvicko-Holštýnsko a bavorským Zemským úřadem pro zemědělství (LfL-Tierernährung, Grub, 2. seč 2019). 

Delší stabilita 

Výsledky sledování provedených Zemědělskou komorou Šlesvicko-Holštýnsko dokládají vysokou aerobní stabilitu travních siláží ošetřených pomocí BONSILAGE SPEED G. V tomto laboratorním silážním pokusu byla travní siláž ošetřená BONSILAGE SPEED G a neošetřená kontrolní travní siláž otevřena po 14 a 28 dnech silážování. Neošetřená kontrolní siláž vykazovala již čtvrtý, popř. pátý den výrazné druhotné zahřívání. Travní siláž ošetřená pomocí BONSILAGE SPEED G byla ještě sedmý, popř. jedenáctý den po otevření stabilní (tabulka 1).

Nové výsledky

V pokusu v LfL Grub byla podle standardů DLG vyhodnocena neošetřená kontrolní a dvě ošetřené varianty siláží při vícenásobném opakování. Silážní přípravek z varianty 1 byl konzervant s DLG-známkou kvality WR 2 – zaměření na zlepšení aerobní stability, silážní přípravek z varianty 2 byl BONSILAGE SPEED G.

Výsledek: Zatímco neošetřená kontrola vždy vykazovala nejnižší aerobní stabilitu, varianta 1 (DLG-WR 2) byla uprostřed. BONSILAGE SPEED G mohl díky bakterii mléčného kvašení Lactobacillus diolivorans vytvořit již po krátké době velké množství kyseliny octové, která potlačuje kvasinky a plísně. Podařilo se tak prodloužit stabilitu siláže po otevření testovacích sil A, B a C (graf 1), přičemž i kontrolní vzorek byl již po 49 dnech dostatečně stabilní.  

Inhibice plísní

Pokud je silážovaný porost starší, je i z důvodu horšího udusání tato siláž za přístupu vzduchu náchylnější ke zvýšené tvorbě plísní. Pokusy v LfL Grub to potvrzují u siláží s obsahem vlákniny vyšším než 30 % v sušině. 

Pro ověření účinku silážního přípravku na tvorbu plísní bylo provedeno vizuální hodnocení siláží, které byly 49 dní silážovány bez přístupu vzduchu a dalších 13 dní skladovány za stálého přístupu vzduchu.

 Výsledek: Zatímco neošetřená kontrola a varianta 1 (DLG-WR 2) vykazovaly více než 50 % zaplísnění, vzorek s BONSILAGE SPEED G byl zcela bez plísní (schéma 1). 

 

 

 

Aerobní stabilita travní siláže
Tabulka 1: Aerobní stabilita ve dnech po 14 a 28 dnech silážování
Aerobní stabilita travní siláže
Graf 1: Aerobní stabilita siláží po 14 a 49 dnech silážování „s“ a „bez“ přístupu vzduchu během skladování (LfL-Tierernährung, Grub, 2. seč 2019)
Vizuální posouzení vzorků
Schéma 1: Vizuální posouzení vzorků (LfL-Tierernährung, Grub, 2. seč 2019) 49 dní silážování + 13 dní skladování za přístupu vzduchu