Prohlášení o ochraně údajů

1. Ochrana údajů

 

Všeobecná upozornění

 

Následující upozornění poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s Vašimi osobními údaji, když navštívíte naši webovou stránku. Osobní údaje jsou všechny údaje, kterými můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace k ochraně údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem.

 

Evidence údajů na naší webové stránce

Kdo je zodpovědný za evidenci údajů na této webové stránce?

 

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Jeho kontaktní údaje můžete získat z tiráže této webové stránky.

 

Jak evidujeme Vaše údaje?

 

Vaše údaje jsou získávány tím, že nám je sdělíte. Přitom se může jednat např.                         o údaje, které uvedete do kontaktního formuláře.

Jiné údaje jsou evidovány automaticky při návštěvě webové stránky našimi IT-systémy. To jsou především technické údaje (např. internetový prohlížeč, podnikový systém nebo doba vyvolání stránky). Evidence těchto údajů se provádí automaticky, jakmile navštívíte naši webovou stránku.

 

Pro co používáme Vaše údaje?

 

Část údajů je zjišťována proto, aby bylo zaručeno bezvadné poskytování webové stránky. Jiné údaje mohou být použity k analýze Vašeho uživatelského chování.

 

Jaká práva máte ohledně Vašich údajů?

 

Máte kdykoli právo, bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu Vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo, požadovat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. K tomu a k dalším dotazům na téma ochrany údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v tiráži. Dále Vám přísluší právo                na stížnost u příslušného dozorčího úřadu.

 

Nástroje analýzy a nástroje třetích poskytovatelů

 

Při návštěvě naší webové stránky může být statisticky vyhodnocováno Vaše chování při surfování. To se děje především pomocí Cookies a takzvaných analyzujících programů. Analýzy Vašeho chování při surfování se zpravidla provádějí anonymně; chování při surfování k Vám nemůže být zpětně vysledováno. Můžete tuto analýzu odmítnout nebo jí zabránit nepoužíváním určitých nástrojů. Detailní informace k tomu naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

 

Můžete tuto analýzu odmítnout. O možnostech odmítnutí Vás budeme informovat                          v tomto prohlášení o ochraně údajů.

 

2. Všeobecné pokyny a povinné informace

 

Ochrana údajů

 

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Ošetřujeme Vaše osobní údaje důvěrně a podle zákonných předpisů na ochranu údajů a tohoto prohlášení o ochraně údajů.

 

Pokud používáte tuto webovou stránku, jsou zjišťovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, kterými můžete být osobně identifikováni. Předložené prohlášení                    o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje zjišťujeme a pro co je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

 

Upozorňujeme na to, že může přenos dat na internetu (např. při komunikaci                             přes e-mail) vykazovat nedostatky v bezpečnosti. Bezvadná ochrana údajů                                   před zásahem třetími osobami není možná.

 

Odkaz na zodpovědné místo

Zodpovědným místem pro zpracování údajů na této webové stránce je:

 

SCHAUMANN ČR s.r.o.
Nám. Svobody 35
387 01 Volyně

 

Telefon: +420 383 339 110
E-mail: schaumann@schaumann.cz

 

Zodpovědné místo je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně                                s ostatními rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování údajů týkajících se osob (např. jména, e-mailové adresy apod.).

 

Zrušení Vašeho souhlasu se zpracováním údajů

 

Mnoho operací týkajících se zpracování údajů je možné jen s Vaším výslovným souhlasem. Můžete již udělený souhlas kdykoli zrušit. K tomu postačí neformální sdělení zaslané nám e-mailem. Oprávněnost zpracování údajů až do zrušení zůstává zrušením nedotčena.


Právo na stížnost u příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

 

V případě právních porušení ochrany údajů přísluší postiženému právo na stížnost                             u příslušného dozorového orgánu. Příslušným dozorovým orgánem v právních otázkách ochrany údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz

 

Právo na přenosnost údajů

 

Máte právo, nechat si vydat údaje, které automaticky zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, nebo je nechat vydat třetí osobě v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý převod údajů jiné zodpovědné osobě, provede se to jen tehdy, pokud to je technicky proveditelné.

 

Kódování SSL, resp. TLS

 

Tato stránka používá z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako například objednávek nebo poptávek, které nám jako provozovateli stránek zašlete, kódování SSL, resp. TLS. Kódované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádka prohlížeče změní z “http://” na “https://” a na symbol se zámkem ve Vašem řádku prohlížeče.

 

Pokud je aktivováno kódování SSL, resp. TLS, nemohou být údaje, které nám zasíláte, přečteny třetími osobami.

 

Informace, blokování, vymazání

 

Máte v rámci platných zákonných ustanovení kdykoli právo na bezplatnou informaci    o Vašich uložených údajích týkajících se osob, jejich původu a příjemci a o účelu zpracování údajů a příp. právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Ohledně toho a dalších dotazů k tématu údajů týkajících se osob se na nás můžete kdykoli obrátit na adresu uvedenou v tiráži.

 

Námitka proti reklamním e-mailům

 

Tímto se odporuje použití kontaktních údajů, zveřejněných v rámci povinné tiráže, k zasílání reklamy a informačních materiálů, které nejsou výslovně vyžádány. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například Spamy.

3. Osoba určená správcem pro ochranou údajů

Jako osobu pro ochranu osobních údajů správce jmenoval:

 

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.
Nám. Svobody 35
38701 Volyně

 

Telefon: +420 383 339 110
E-mail: schaumann@schaumann.cz

4. Evidence údajů na naší webové stránce

 

Cookies

 

Internetové stránky používají částečně takzvané Cookies. Cookies nezpůsobí                            na Vašem počítači žádnou škodu a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka příznivější pro uživatele, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou archivovány na Vašem počítači a které ukládá Váš prohlížeč.

 

Nejvíce námi používané Cookies jsou takzvané “Session-Cookies”. Jsou po konci Vaší návštěvy automaticky smazány. Jiné Cookies zůstávají na Vašem koncovém přístroji uloženy, dokud je nevymažete. Tyto Cookies nám umožňují, opětovně rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě.

 

Můžete Váš prohlížeč nastavit tak, že budete o umístění Cookies informováni a Cookies dovolíte jen v ojedinělém případě, vyloučíte přijímání Cookies pro určité případy nebo je obecně vyloučíte a aktivujete automatické vymazání Cookies  při zavření prohlížeče. Při deaktivaci Cookies může být funkcionalita této webové stránky omezena.

 

Cookies, které jsou požadovány k provedení elektronické komunikační operace nebo k poskytnutí určitých, Vámi požadovaných funkcí (např. funkce koše zboží), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (základní nařízení o ochraně údajů). Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na uložení Cookies k technicky bezvadnému a optimálnímu poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy jiné Cookies (např. Cookies pro analýzu Vašeho chování při surfování), jsou tyto v tomto prohlášení o ochraně údajů samostatně ošetřeny.

 

Soubory Server-Log

 

Provider stránek zjišťuje a ukládá automaticky informace v takzvaných souborech Server-Log, které nám Váš prohlížeč automaticky zasílá. Jsou to:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • Použitý podnikový systém
  • Referrer URL
  • Hostname zpřístupněného počítače
  • Doba dotazu na serveru
  • IP-adresa

 

Slučování těchto údajů s jinými zdroji údajů není prováděno.

 

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který dovoluje zpracování údajů k plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

 

Kontaktní formulář

 

Pokud nám chcete přes kontaktní formulář zasílat poptávky, jsou u nás Vaše údaje z formuláře pro poptávky včetně Vámi tam uvedených kontaktních údajů ukládány  za účelem zpracování poptávky a pro případ navazujících poptávek. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu nepředáváme dále.

 

Zpracování údajů uvedených do kontaktního formuláře se tedy provádí výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Můžete tento souhlas kdykoli zrušit. K tomu nám stačí neformální sdělení e-mailem. Oprávněnost operací týkajících se zpracování údajů provedených do zrušení zůstává zrušením nedotčena.

 

Údaje uvedené Vámi v kontaktním formuláři zůstávají u nás, než nás vyzvetek vymazání, zrušíte Váš souhlas k uložení nebo odpadne účel pro uložení údajů (např. po ukončeném zpracování Vaší poptávky). Nutná zákonná ustanovení – obzvláště lhůty pro uschování - zůstávají nedotčena.

5. Nástroje analýzy a reklama

 

etracker

 

Naše webová stránka používá analyzační službu etracker. Poskytovatelem je společnost etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburk, Německo.  Z údajů mohou být vypracovány pod pseudonymem profily používání. K tomu mohou být použity Cookies. U Cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou lokálně ukládány v mezipaměti Vašeho internetového prohlížeče. Cookies umožňují opětovně rozpoznat Váš prohlížeč. Údaje zjištěné technologiemi etracker nejsou bez samostatně uděleného souhlasu příslušné osoby používány, aby identifikovaly osobně návštěvníky naší webové stránky, a nejsou shromažďovány s údaji týkajícími se osob přes nositele pseudonymu.

 

etracker-Cookies zůstávají na Vašem koncovém přístroji, než je vymažete.

 

Ukládání etracker-Cookies se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na anonymizované analýze uživatelského chování, aby optimalizoval jak svoji webovou nabídku, tak i svoji reklamu.

 

Zjišťování a ukládání údajů můžete kdykoli zrušit s účinkem do budoucna. Aby bylo zjišťování a ukládání Vašich návštěvnických údajů do budoucna zrušeno, můžete si pod následujícím odkazem vzít Opt-Out-Cookie od etracker, ten způsobí, že  v budoucnu nebudou žádné návštěvnické údaje Vašeho prohlížeče u etracker zjišťovány ani ukládány: https://www.etracker.de/privacy?et=dCmY3K

 

Tím je stanoven Opt-Out-Cookie s názvem "cntcookie" od etracker. Prosím, nevymazávejte toto Cookie, dokud chcete ponechat Vaše zrušení v platnosti. Další informace naleznete v ustanoveních etracker na ochranu údajů: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

 

Uzavření smlouvy přes zpracování údajů o zakázce

 

Uzavřeli jsme s etracker smlouvu o zpracování údajů o zakázce a úplně realizujeme přísné normy německých úřadů na ochranu údajů při používání etracker.

 

Google reCAPTCHA

 

Používáme “Google reCAPTCHA” (dále “reCAPTCHA”) na našich webových stránkách. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

 

Pomocí reCAPTCHA má být zkontrolováno, zda je zadání údajů na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) provedeno člověkem nebo automatickým programem. K tomu analyzuje reCAPTCHA chování návštěvníka webové stránky podle různých znaků. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webové stránky vstoupí na webovou stránku. K analýze vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. IP-adresa, doba návštěvy návštěvníka na webové stránce nebo uživatelem učiněné pohyby myší). Údaje evidované při analýze jsou dále předávány Google.

 

Analýzy reCAPTCHA probíhají úplně v pozadí. Návštěvníci webové stránky nejsou upozorněni na to, že probíhá analýza.

 

Zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na tom, aby chránil webové nabídky  před nedovoleným vyšpehováním a před SPAMem.

 

Další informace ke Google reCAPTCHA a prohlášení Google o ochraně údajů získáte z následujících odkazů: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Plugin & Tools

 

Google Maps


Tato webová stránka používá službu pro zobrazovaní map Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Chcete-li používat funkce Maps Google, je nutné uložit adresu IP. Tyto informace jsou obvykle předávány a uloženy na serveru Google ve Spojených státech. Poskytovatel těchto stránek nemá vliv na tento přenos dat.


Použití Map Google je v zájmu prezentace našich odkazů a snadné vyhledání míst, která jsme uvedli na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odstavec 1 písmeno f DSGVO.


Další informace o zacházení s údaji o uživateli naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.