Travní a vojtěšková siláž: BONSILAGE FORTE snižuje odbourávání bílkovin


Nové výsledky z Univerzity Halle potvrzují: Použití BONSILAGE FORTE snižuje statisticky průkazně obsah biogenních aminů  v silážích! To je důležitý příspěvek pro zlepšení chutnosti krmiva, ke zvýšení příjmu objemného krmiva a k usnadnění průběhu látkové výměny zvířat.

 

Kvalita proteinu v travních a vojtěškových silážích má pro zemědělské podniky zaměřené na chov skotu mimořádný význam. Čím více bílkovin dodává objemné krmivo, tím méně se musí nakupovat drahého proteinového krmiva. To je důležitý přínos pro zvýšení hospodárnosti v současné napjaté situaci na trhu.


Biogenní aminy vznikají odbouráváním dusíkatých látek

 

Biogenní aminy vznikají kromě NH3 při odbourávání (degradaci) proteinů a aminokyselin činností nežádoucích mikroorganismů, jako jsou klostridie a enterobakterie. Snižuje se chutnost siláže a dochází k zatížení látkové výměny zvířat. Maximální obsah biogenních aminů je cca 5 g na 1 kg sušiny.

 

Pokus na Univerzitě Halle za účelem snížení obsahu aminů

 

Prof. Dr. Annette Zeynerová a Dr. Holger Kluth, Univerzita Halle-Wittenberg, sledovali v silážním pokusu vliv přípravku BONSILAGE FORTE na obsah biogenních aminů. Výchozím materiálem byla hmota jílku vytrvalého z nového výsevu. Obsah živin ve hmotě je uveden v  tabulce č. 1.

 

Výsledek: vynikající kvalita kvašení - výrazné snížení pH-hodnoty

 

Po 90 dnech silážování se kvalita kvašení jednotlivých variant siláží odlišovala velmi málo. Neošetřený kontrolní vzorek se mohl stejně jako varianta s BONSILAGE FORTE pochlubit DLG-známkou za kvalitu kvašení 1. V žádné ze siláží se nevytvořila kyselina máselná. Přípravek BONSILAGE FORTE se postaral pouze o průkazně nižší pH-hodnotu (viz tabulka č. 2).

 

 Potvrzeno: BONSILAGE FORTE snižuje velmi průkazně obsah biogenních aminů

 

S přípravkem BONSILAGE FORTE se ve srovnání s kontrolním vzorkem podařilo významně snížit podíl biogenních aminů,  o 15 % (viz graf č. 3). Za stávajících podmínek pokusu – kontrolní vzorek s velmi dobrou kvalitou kvašení a dokonce s nižším obsahem NH3-N (amoniakální dusík) oproti BONSILAGE FORTE variantě – dokládá tento výsledek prokazatelnou účinnost BONSILAGE FORTE s jedinečnou kombinací homofermentativních bakterií mléčného kvašení.

 

Shrnutí: i při dobré kvalitě kvašení lze dosáhnout dalších výhod

 

Rychlé a intenzivní snížení pH-hodnoty a vysloveně dobrá konkurenční schopnost bakterií mléčného kvašení v přípravku BONSILAGE FORTE zajišťuje trvalou inhibici patogenních mikroorganismů, siláž je chráněna proti nadměrnému odbourávání proteinů a aminokyselin a snižuje se tak obsah biogenních aminů. Účinek, který i při velmi dobré kvalitě kvašení přináší rozhodující výhody: Kromě snížení ztrát a zlepšení stravitelnosti se zvyšuje chutnost, a tím i příjem krmiva. Je to významný přínos k hospodárné a trvalé produkci mléka.

 

 

 

 

 

Vybrané živiny ve výchozím materiálu

 

sušina, %  27,7 
 popel, % v suš.  12,5
 N-látky, % v suš.  15,0
 vláknina, % v suš.  24,1
cukr, % v suš.   6,8

 

Parametry kvašení po 90 dnech silážování

 

  kontrola
BONSILAGE FORTE 
sušina (suš.), %  27,2  28,2
 pH-hodnota  4,59  4,29
 kys.mléčná, % v suš.  3,92  4,12
 kys.octová, % v suš.  0,71  0,62
 kys.máselná, % v suš.  0,0  0,0
 NH3-N, % z celkového N  9,6  10,0
 DLG-známka za kvalitu kvašení (body)  1 (90)  1 (100)

 

Vliv BONSILAGE FORTE na biogenní aminy v travních silážích


BONSILAGE FORTE snižuje statisticky průkazně podíl biogenních aminů v travních silážích (Prof. Dr. Annette Zeynerová, Dr. Holger Kluth, Univerzita Halle-Wittenberg)

Kontaktní osoba

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.

 

Odborné informace v

oblasti skot, koně a silážování

Tel. + 420 602 443 094