Fermentační zařízení - bezpečná fermentace tekutého krmení v chovu prasat


Fermentace se prosadila jako bezpečná metoda pro konzervaci a zvýšení hodnoty tekutých krmných komponentů. Kdo chce do svého podniku fermentační linku začlenit, má možnost vybrat si z různých typů zařízení. Průběh fermentačního procesu je principielně ve všech zařízeních stejný. 

 

Cílem fermentačního procesu je hygienická stabilizace krmiva. Dochází ke snížení pH-hodnoty v důsledku tvorby kyseliny mléčné. Pro optimální výsledek fermentace je rozhodující účinná startovací kultura a správné technické zařízení.

 

Předpoklady pro úspěšně fungující fermentační zařízení

 

Kdo chce ve svém podniku fermentovat krmivo, potřebuje zajistit některé základní náležitosti. Patří k tomu technologie na tekuté krmení a minimálně dvě fermentační nádrže (objem 0,5 t na 100 míst ve výkrmu). Obiloviny a bílkovinná krmiva nesmí vykazovat hygienickou závadnost (vysoké zastoupení plísní a bakterií). K dispozici musí být dostatečné množství studené a teplé vody (60-65°C). Jako velmi nákladově příznivý zdroj ohřevu se nabízí odpadní teplo z bioplynových stanic.

 

Každý podnik si technologii může naplánovat individuálně

 

Fermentační zařízení může být řešeno podle specifických požadavků každého podniku a zabudováno do pracovního postupu - od vlastní stavby až po řídící software. Specialisté společnosti SCHAUMANN pomohou při plánování fermentačního zařízení formou individuálních konceptů pro výpočet a optimalizaci fermentačního procesu. Investice do potřebných technických zařízení se velmi rychle umoří.

 

 

Fáze namíchání a fermentace vyžadují nejvyšší přesnost

  

Namíchání krmných komponentů, SCHAUMALAC FEED PROTECT startovací kultury stejně jako teplé a studené vody musí být provedeno ve správném poměru a při dodržení správné teploty. Za intervalového míchání (3 min/ hod) a stálého měření teploty probíhá ve fermentoru řízený fermentační proces. V časovém období 12-30 hodin se vytváří kyselina mléčná, která způsobí pokles pH-hodnoty.
Po ukončení fermentační fáze může být zfermentované krmivo zkrmeno. Pokud nemá dojít k přerušení procesní smyčky po ukončení výroby jednotlivých šarží, musí souběžně pracovat dva fermentory (BATCH-způsob). Schéma 1 a 2 znázorňuje průběh fermentace od namíchání až po zkrmení.

 

 

Namíchání a fermentace


Namíchání krmiv v zařízení na tekuté krmení, fermentace ve fermentoru

 

V zařízení na tekuté krmení: namíchání komponentů pro fermentaci

  • dávkovat komponenty - obilí, bílkovinná krmiva, SCHAUMALAC FEED PROTECT startovací kulturu, teplou a studenou vodu
  • dodržet množstevní poměry (obsah sušiny 23-28%) a teplotu (cílová hodnota 36-38 °C)
  • dodržet dobu míchání několik minut
  • vyskladnění zfermentované kaše z jedné nebo dvou fermentačních nádrží

Ve fermentační nádrži: fermentační fáze (12-30 hodin)

  • řízený fermentační proces vede k poklesu pH-hodnoty
  • intervalové míchání (3 min/h) a konstantní sledování teploty během fermentační fáze
  • zkrmování zfermentované kaše po ukončení fermentace
  • čištění a nové naplnění nádrže po úplném vyprázdnění

Aby nedošlo k přerušení procesní smyčky při výrobě jednotlivých šarží, musí probíhat fermentace ve dvou paralelních fermentačních nádržích (BATCH-postup).

Zkrmování zfermentované kaše


Zfermentovaná kaše je krmným komponentem v zařízení na tekuté krmení

 

Krmení zfermentované kaše

 

Pro zkrmování se zfermentovaná kaše míchá s domácími krmnými komponenty a minerálním krmivem. Zfermentovaná kaše se přečerpává z fermentoru do zařízení na tekuté krmení, např. tvoří 50 % podíl v tekutém krmení.