V Zakřanech chtějí i nadále efektivně využívat svůj potenciál


Zootechnička Hana Šrámková v diskusi s odborným poradcem společnosti SCHAUMANN Rostislavem Valešem

Na samotném počátku vzájemné, dnes již můžeme říci úspěšné a neustále se rozvíjející spolupráce, byl krátký telefonický rozhovor. Odborný poradce společnosti SCHAUMANN pan Rostislav Valeš působící mimo jiné i na území zdejšího teritoria, kde se hranice jižní Moravy potkává s Vysočinou, oslovil před dvěma lety představitele společnosti se zajímavou nabídkou, která zapůsobila jako skutečná výzva. Na základě kvalitativních ukazatelů jak z pohledu užitkovosti, tak i dalších statistických údajů získaných z veřejně dostupných informačních kanálů, to vše v kombinaci s vlastním dlouhodobým povědomím o společnosti a se znalostí místních poměrů vyslovil zkušený poradce Valeš přesvědčení, že AZOS s.r.o. Zakřany (okr. Brno-venkov) zdaleka nevyužívá maxima svých produkčních možností, svého zřejmého potenciálu.

 

 Ženský faktor v klíčových pozicích společnosti

 A jsou to, možná trochu překvapivě, především ženy - podotkněme s přihlédnutím ke specifikům prostředí v němž se z titulu své funkce pohybují - ženy velmi odvážné a odhodlané, které v podnikové hierarchii jak z pohledu jeho vrcholového řízení, tak z pohledu hlavní náplně jeho činnosti převzaly a nadále přebírají absolutní zodpovědnost za strategická rozhodnutí a jejich následnou realizaci. Jednatelka společnosti paní Ing. Jaroslava Pecková, jež má dokonale zmapovánu celou cestu vývoje společnosti od jejího samotného vzniku až do dnešních dní, podotýká : „ V roce 1994 jsme společnost AZOS vystavěli na základech bývalého zemědělského družstva v Zakřanech. Osudové události mého života s tímto spojené mě, a je mi to velkou ctí, nasměrovaly do nejvyšší řídící pozice, prožila jsem zde a nadále intenzivně prožívám vše dobré i zlé, za těch dlouhých dvacet let existence společnosti se toho událo skutečně mnoho.“ A je to již poměrně dlouhých sedm let, kdy na pozici zootechničky nastoupila paní Hana Šrámková, která je rovněž ve svém živlu : „Jinak to snad ani být nemůže, mám to tu ráda, pokud to mohu hodnotit myslím, že jsme zde společně vytvořili soudržný tým lidí, který si vyhoví, všichni jsou maximálně zodpovědní, vzájemně se respektujeme. Co více, o práci se u nás ucházejí i mladí lidé, což nám dává perspektivu do budoucna.“

 

Změny, které znamenaly obrat k lepšímu

AZOS s.r.o. Zakřany navenek vykazuje jasné kontury činností typických pro každé zemědělské družstvo se zaměřením na klasickou rostlinnou a živočišnou výrobu, oblast její působnosti však trpí v jakémsi pomyslném stínu sousedící Vysočiny všeobecným nedostatkem vláhy (v první pol. roku 2015 prům. srážky pouze 130 mm – pozn.autora). Pro představu čtenáře : AZOS obhospodařuje 1075 ha zemědělské půdy, z toho 1057 ha půdy orné a 18 ha luk. Chov skotu v uzavřeném obratu stáda v počtu 350 kusů, v tom 120 dojnic, 90 býků, 80 jalovic a 60 telat červenostrakatého plemene. V živočišné výrobě pracuje 7 lidí, celkový počet je 28 zaměstnanců. Se zahájením spolupráce se společností SCHAUMANN přišly klíčové změny, které, jak se později ukázalo, přinesly znatelný kvalitativní posun v mnoha ze sledovaných ohledů, poradce Rostislav Valeš k tomuto přidává svůj komentář : „Začali jsme úpravami ve složení krmných dávek, doplnili jsme je i o komponenty domácí (= vlastní, pozn.autora) výroby jako je např. hrách a některé další. Ruku v ruce s těmito opatřeními jsme rovněž rozvinuli spolupráci v oblasti konzervace, kde se velmi rychle projevila kvalita námi poskytovaných produktů, které patří nejenom v tomto segmentu mezi nejúčinnější na českém trhu. Přes letní období jsme ještě aplikovali takovou naši lokální specialitku v podobě tzv. zákvasu (byl hojně používán v 60. až 80. letech minulého století – pozn. autora), jehož složení na tomto místě obestřeme určitým tajemstvím a který kravám dávku celkově velmi zchutňuje a svým způsobem nahrazuje část bílkovinných krmiv.“ A paní jednatelka Pecková jedním dechem dodává: „Nová opatření a realizované změny brzy přinesly své ovoce. Postupem času se poměrně výrazně zvýšila užitkovost, dle údajů z roku 2012 ze 20,17 l na dnešních 21,92 l přepočteno na všechny krávy, významně vzrostl i obsah tuku v mléce – o 0,33%! Další zajímavé skutečnosti a statistická čísla prezentuje zootechnička Hana Šrámková: „Došlo i k celkovému zlepšení zdravotního stavu stáda, méně problematické jsou okolnosti spojené s porodem telat, zároveň ubyly i poporodní komplikace a onemocnění jakými jsou např. acidóza či ketóza. Interval od porodu do následující první inseminace dosahuje v našich podmínkách hodnoty 68,3 a service perioda je 96,9. Na tomto místě bych rovněž chtěla vyzdvihnout špičkovou veterinární péči pana MVDr. Aleše Podhorského, pod jehož pečlivým dohledem jsme minimalizovali úhyn telat na méně než 5% a brakace do 30%.“ A je to právě špičková úroveň odchovu telat, na kterou jsou zakřanští náležitě pyšní – cílem je pokud možno co nejrychleji udělat z odstaveného zvířete přežvýkavce s důrazem na prevenci proti zažívacím problémům. Tomu zde podřizují veškerý režim výživy, kterou vedle osvědčených produktů partnerské společnosti SCHAUMANN obohacují například o vysoce kvalitní luční seno domácí výroby. Nijak zde nezaostávají ani ve výkrmu býků, jejichž denní přírůstek čítá cca 1,2 kg. Spokojenost panuje i v oblasti chovu jalovic, které jsou zapouštěny v patnáctém měsíci věku, v této době obvykle dosahují váhy 420 – 450 kg. A právě díky relativně nízkému procentu brakace a jejich kvalitnímu odchovu si může společnost dovolit prodávat určitý počet vysokobřezích jalovic do zahraničí do mnohdy i velmi zajímavých destinací jakými bezpochyby jsou Kazachstán či Ázerbajdžán. V neposlední řadě poznamenejme, že klíčovým partnerem je z pohledu odbytu vyprodukovaného mléka mlékařské družstvo Morava Vyškov.

 

Cenové turbulence na trhu s mlékem jim „komplikují život“

S ohledem na výše uvedené vyznívají následující slova paní jednatelky Jaroslavy Peckové až poněkud neočekávaně, ale při hlubším zamyšlení je lze pochopit : „Pokud nás něco trápí, je to dlouhodobá nestabilita výkupní ceny mléka. Každoročně řešíme v kontextu naší celkové finanční strategie a podnikové filosofie otázky podnikového cash-flow, plány investic a podobně, všichni dobře ví, o čem hovořím. Od roku 2006 pravidelně zvažujeme, zda živočišnou výrobu vůbec zachovat. Ekonomiku na straně nákladových položek jsme schopni nějakým způsobem ohlídat. Z pohledu kvantifikace potenciální výnosů z prodeje mléka jsme vzhledem k současným podmínkám na evropském trhu velmi znejistěni, to, co se děje u nás v jiných zemích EU prostě nevidím. Celková politika státu je v tomto smyslu za očekáváním, musíme nutně změnit svůj celkový přístup a zvýšit aktivitu s cílem bránit zájmy našich zemědělců. Bude-li to takto pokračovat, hrozí úpadek řadě našich podniků.“ 

 

Jak tedy dál?

Naši reportáž z návštěvy v Zakřanech bychom však v žádném případě neměli končit na pesimistické notě. Je to na jedné straně více než 20 let existence podniku a na straně druhé osobní ctižádost zainteresovaných zvládnout situaci tak, aby nedošlo k tomu nejhoršímu. A slova paní zootechničky Hany Šrámkové napovídají, že odhodlání uspět i v dalších letech je zde převeliké: „Chceme a budeme pokračovat v naší spolupráci s panem Valešem, poradcem firmy SCHAUMANN a plánujeme společně další kroky, které by měly vyústit v kontrolovaný vývoj užitkovosti a její stabilizaci s důrazem na další zkvalitňování obsahu krmiva.“ Paní jednatelka Pecková přikyvuje a z jejích slov je zřejmé, že poraženeckým náladám nehodlá podlehnout ani v nejmenším: „Oč je současná situace složitější, o to více se soustředíme na vlastní úspory a vyhledávání skrytých rezerv - tudíž, jak se dnes moderně říká, jdeme cestou důsledné optimalizace nákladů. Zároveň však znovu zdůrazňuji a doufám, že naši snahu podpoří aktivní zemědělská politika státu zejména ve vztahu k okolnímu prostředí reprezentovanému zeměmi EU s cílem chránit především naše potřeby. Jsem přesvědčena, že právě takovou si český zemědělský stav v našem společném zájmu bezesporu zaslouží.“


Jednatelka společnosti paní Ing. Jaroslava Pecková (vlevo) s účetní paní Janou Boudnou