Silážní přípravek BONSILAGE ALFA přesvědčil v provozním testování


Logo BONSILAGE ALFA

BONSILAGE ALFA rozšiřuje SCHAUMANN-program silážních přípravků BONSILAGE o inovativní inokulant určený speciálně pro vojtěšky, jetele a jetelotrávy. Po úspěšných testech na laboratorní úrovni a ověřování v různých zemědělských podnicích v Německu, Španělsku a České republice je k dispozici nová kombinace bakterií mléčného kvašení (BMK), která je vhodná především pro konzervaci těžko silážovatelných plodin jako je vojtěška, jetel popř. jetelotráva. Přípravek je použitelný pro relativně široké rozpětí obsahu sušiny ve hmotě, cca 30 - 45 %.

 

Nová kombinace BMK snižuje efektivně pH-hodnotu, chrání před nežádoucími mikroorganismy a druhotným zahříváním

 

BONSILAGE ALFA tvoří tři homofermentativní kmeny bakterií mléčného kvašení (MSB) L. paracasei, L. plantarum a Lc. lactis a jeden heterofermentativní kmen L. buchneri. L.paracasei a také nově povolený L. plantarum mají ojedinělou vlastnost, umí štěpit fruktany. Tímto je garantováno účinné snížení pH-hodnoty i u těžko silážovatelných plodin - vojtěšky a jetele. Lc. lactis je k tomu známý díky svému přímému inhibičnímu vlivu na nežádoucí mikroorganismy jako jsou klostridie nebo enterokoky. A konečně L. buchneri odpovídá v průběhu silážování za kontrolované uvolňování kyseliny octové a propandiolu, siláže jsou tak lépe chráněné před druhotným zahříváním.

 

BONSILAGE ALFA přesvědčil vedoucí pracovníky podniků chutnými a hygienicky nezávadnými silážemi

 

Nový výrobek byl úspěšně ověřován v různých zemědělských podnicích v Německu (Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko-Anhaltsko, Porýni-Falc), ve Španělsku, ale i v České republice, která je známá pěstováním vojtěšky. Výsledky laboratorních a provozních zkoušek dokládají jednoznačná zjištění: Vyvážené zastoupení kvasných kyselin zajišťuje vynikající chutnost. Splněny jsou rovněž požadavky na hygienickou kvalitu, viz tabulka. Jednatel mléčné farmy Kolochau v Braniborsku, pan Förster, testoval tento výrobek a je přesvědčen o kvalitě: „Zvířata přijímají siláže velmi dobře, siláže jsou stabilní při odebírání i ve žlabu. Přípravek BONSILAGE ALFA budu rád používat i nadále!“


Regiony se ztíženými podmínkami pro silážování poskytují přesvědčivé výsledky rozborů svých vojtěškových siláží

 

I další sledování přinesly vynikající výsledky, viz tabulka. Navzdory částečně ztíženým podmínkám pro silážování v důsledku vyššího obsahu popela a nízkého obsahu sušiny se ve všech regionech podařilo pomocí BONSILAGE ALFA vyrobit stabilní siláže s vyváženým poměrem kyseliny mléčné a octové. Vydařily se i vojtěškové siláže s nízkým obsahem sušiny 23 % nebo 27 % (ve Flessau nebo v Porýní-Falcku), aniž by v průběhu silážování vzniklo významnější množství kyseliny máselné . Siláže přesvědčují také velmi malým počtem spór klostridií, ale i kvasinek a plísní. Podniky hovoří o tom, že siláže jsou chutné a mají příznivý vliv na produkci mléka.

 

Shrnutí

 

S přípravkem BONSILAGE ALFA rozšiřuje společnost SCHAUMANN svůj inovativní program BONSILAGE o výrobek, který byl koncipován speciálně na ošetření vojtěškových, jetelových a jetelotravních siláží. Úspěch vyžaduje rozmanitost. Výrobek BONSILAGE ALFA obstál úspěšně v provozních testech v Německu i v České republice. Pohovořte si se svým odborným poradcem firmy SCHAUMANN a do budoucna vsaďte u vojtěškových, jetelových  a jetelotravních siláží na BONSILAGE ALFA.

 

Tabulka: Výsledky rozborů různých vojtěškových siláží v provozním testu s BONSILAGE ALFA


Flessauer

Milch-

produktion 

Flessauer

Milch-produktion 

ZD Nechanice,

ČR               

 Agrar-gesells.

 Kandelin 

Ruhlandt  

Milchgut Kolchau   

 

sušina (%)

 49,3

 22,8

 34,9 

 28,9

 27,6

 45,6

 

popel
(% v suš.)

 6,07       

11,45      

10,44  12,19 13,28   8,3


N-látky
(% v suš.)

 18,24  23,3   24,0   22,71   18,88  19,1

 

pH-hodnota

 4,38 4,55  4,87 4,95  4,62  4,46

 
kys.mléčná
(% v suš.)
 

 5,03  5,96 6,57 5,51   4,35 8,17 


kys.octová
(% v suš.)

  0,51

 4,74  3,90  2,98  3,62  2,08

 
kys.máselná
(% v suš.)

 0

 0,13  0  0,14  0   0 

 
1,2-propandiol

(% v suš.) 

 0,08  0,48  0,14  0,07  1,81  0,11 
                                     
         

Kontaktní osoba

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.

 

Odborné informace v

oblasti skot, koně a silážování

Tel. + 420 602 443 094