Novinky SCHAUMANN BIOENERGY pro konzervaci krmiv

Trojnásobná ochrana Vašich siláží - Silasil Energy H3

V posledních letech je výnos a kvalita sklízených substrátů do bioplynových stanic velmi nejistá. Dlouhotrvající suchá období a nepravidelný přísun intenzivních srážek zvyšuje počet škodlivých mikroorganismů na rostlinách ještě před silážováním. V uskladněných substrátech pak nacházíme mnohem vyšší koncentrace kvasinek a plísní. Cílem je vytěžit ze sklizené hmoty maximální množství energie a využít ji k výrobě bioplynu. Hlavním tématem zůstává, jak zajistit co možné nejlépe zakonzervovaný substrát!


Traviny – alternativní cesta

V důsledku požadavků společné zemědělské politiky (greeningu) se zvýšily nároky na sestavení osevního postupu. Pro mnohé provozovatele bioplynových stanic je výzvou zakládání ploch travních porostů, které tyto politické požadavky splňují a poskytují podobný výnos jako kukuřice, aniž by docházelo k velkým změnám v managementu pěstování a sklizně.

Využijte včas před zahájením sezóny odborné a speciální poradenské služby společnosti Schaumann. Vyžádejte si naše doporučení pro správnou volbu druhů travin a silážních přípravků. Myslete na to, že zkažená siláž pro Vás bude vždy tou nejdražší siláží!


Doporučení pro silážování zeleného žita pro bioplynové stanice

Pro výrobu bioplynu z GPS siláží (celých rostlin) jsou v podstatě vhodné všechny druhy obilovin. Volba druhu obilovin a jejich odrůdy závisí především na specifických kritériích dané oblasti. Na pozemcích, které jsou dlouhodobě dobře zásobené vodou během května a června se osvědčil osevní postup dvou plodin, a to ozimého žita jako předplodiny a následně kukuřice, popřípadě súdánské trávy nebo čiroku jako následné plodiny.

Přesnými experimenty výzkumu ISF Schaumann ve Wahlstedtu byly prokázány lepší výsledky u zeleného žita s přidáním SILASIL ENERGY.BG v porovnání s neošetřenou plodinou ve změněném spektru kvasných kyselin při rychlém snížení hodnoty pH, v ochraně proti růstu klostridií, ve snížených ztrátách při silážování a ve zvýšené produkci metanu o 3 %.


Produkce vysoce hodnotné obilné GPS

Zpracovávat obilné GPS v bioplynových stanicích je výhodné z několika důvodů:
splnění greeningových opatření, dodržení osevního postupu, zajištění dostatečného množství substrátu nebo v případě nízké výkupní ceny obilí.
Dodržením určitých aspektů při silážování obilné GPS se dají vyrobit vysoce kvalitní energeticky bohaté siláže, které se produkcí plynu téměř rovnají kukuřičné siláži.

Silasil Energy.XD umožňuje rychlejší dostupnost kvalitní siláže díky zkrácení doby zrání při zachování vysoké stability. Z těchto důvodů je Silasil Energy.XD vhodný zejména pro konzervaci obilných GPS.


Silážní konzervanty jsou základem pro kvalitní siláže

Komu se vyplatí SILASIL ENERGY?
Aby bylo možné celoročně zásobovat bioplynové stanice vysoce kvalitními substráty, je zapotřebí zakonzervovat dostatečné množství hmoty sklizené v optimálním termínu. Během silážování nelze zabránit ztrátám sušiny a energie. Tyto ztráty kolísají mezi 4 a 29 % sušiny. Energie, která se během silážování ztratí, pak už nebude k dispozici pro výrobu bioplynu.

Proto je zapotřebí snížit tyto ztráty optimálním managmentem sklizně a silážování, tedy i aplikací silážních konzervantů, a tím dosáhnout vysokého hektarového výnosu bioplynu.


S přípravkem SILASIL ENERGY – vyšší výtěžek metanu z hektaru

Použití speciálních silážních přípravků pro produkci bioplynu zabraňuje zbytečným ztrátám živin a zabezpečuje optimální přípravu silážní hmoty. Díky cílenému použití silážních přípravků je možné získat z hektaru energetické kukuřice cca o 1 800 kWhel více.

Dalších efektů lze dosáhnout aplikací přípravku Silasil Energy zejména u silážní kukuřice a všech ostatních substrátů bohatých na sacharidy.

Kombinace ochrany energie a živin na jedné straně a částečný rozklad silážní hmoty na druhé straně zvyšují efektivitu použitých substrátů, a tím i hospodárnost celého procesu.


Nové výsledky s konzervantem SILASIL ENERGY

Výroba dobře zakonzervované, před zkažením do značné míry ochráněné siláže, vyžaduje zvláštní péči již při sklizni. Důležitou roli vedle vysokého obsahu energie ve sklízeném materiálu hraje také výskyt specifických škodlivých organizmů, jako jsou plísně a kvasinky, Acetobacter nebo také Klostridie.

Vnější faktory sklizně se nedají naplánovat. Silasil Energy se postará o maximální jistotu při výrobě siláže, o intenzivní proces a nejlepší možnou kvalitu. Narušení buněk a hygiena substrátu jsou základem pro ekonomický provoz bioplynových stanic.

Silasil Energy zlepšuje výtěžnost energie z hektaru a zvyšuje výnosnost v příznivých i nepříznivých podmínkách sklizně.


Travní senáž pro výrobu bioplynu

Travní senáž jako substrát do bioplynových stanic se dostává stále více do centra zájmů. Výroba kvalitativně hodnotných a energeticky bohatých senáží vyžaduje zvláštní péči právě u takového vstupního materiálu, jakým je travní hmota.

Agrotechnické aspekty pěstování jako např. způsoby hnojení a hektarové výnosy v rozdílných termínech sklizně, jsou předmětem výzkumu v Institutu Julia Kühna (zkráceně JKI, dříve FAL) v Braunschweigu v rámci polních pokusů.


DLG – označení kvality pro velmi efektivní silážní přípravek SILASIL ENERGY. XD

Produkt SILASIL ENERGY.XD firmy Schaumann byl oceněn známkou kvality DLG 2 a 6b. Silážní přípravek s touto značkou musí prokázat svoji účinnost v testech při porovnání s neošetřenou hmotou. Byla provedena série testů na různých univerzitách a výzkumných ústavech.

Takto je možné zvýšit výnos metanu až o 23 procent ze stejné hmoty. Výsledek: SILASIL ENERGY.XD může zvýšit energetický výnos z hektaru a tím i průkazně zvýšit zisk z plochy.


Specialisté pro bioplynové stanice

Jitka Neužilová 
asistentka pro bioplyn
tel.: +420 777 052 691