Novinky SCHAUMANN BIOENERGY pro biologický proces

Řasy – rychlá a účinná pomoc při tvorbě plovoucích krust

Se speciálním přípravkem BC. ZYM AL1, který firma SCHAUMANN vyrábí z hnědých řas lze za krátkou dobu zahustit příliš řídký digestát ve fermentoru bioplynové stanice a zamezit tak tvorbě plovoucích krust.

Při výskytu plovoucích krust z důvodů nadměrného ředění fermentoru je použití přípravku BC. ZYM AL1 pro zvýšení viskozity obsahu fermentoru zcela na místě. Algináty obsah fermentoru rychle zahustí a vytvoří homogenní hmotu, která je pak efektivně rozložena bakteriemi na bioplyn.


BC.ZYM AL (Anti Layer – proti tvorbě plovoucí vrstvy)

Extrémní vývoj počasí roku 2018 se podepsal v mnoha regionech na kvalitě kukuřice, která se často vyznačovala vysokým obsahem sušiny a rozdílně vyvinutými palicemi. Kukuřičná siláž obsahovala velmi vysoký podíl hrubé vlákniny, což často způsobuje zejména technické problémy v procesu výroby bioplynu.

Přípravek BC.ZYM AL se aplikuje jako dvoufázový produkt. Po dvoudenní doplňovací fázi v celkovém množství 200 g/m3 přípravku BC.ZYM AL 1 se následně aplikuje přípravek BC.ZYM AL 2. V této druhé fázi lze podle aktuálního
stavu ve fermentoru snížit denní dávkované množství přípravku až na 5 g/m3 fermentačního objemu.


ALGEACELL© – optimalizace procesu silou řas

Firma Schaumann BioEnergy využívá již mnoho let pozitivních vlastností hnědých řas k optimalizaci biologických procesů v bioplynových stanicích. Díky nové technologii se podařilo ještě šetrněji a efektivněji zpracovávat surové řasy. Využívají se tak nejenom algináty v optimální formě, ale ještě navíc další účinné látky z řas (např. fytohormony a laminarin).

Díky homogenizačnímu účinku ALGEACELL© je omezena tvorba plovoucích krust ve fermentorech, jako je i snížena náchylnost k poruchám procesu.


Inteligentní produkty pro vyšší efektivnost a maximální bezpečnost práce

Aby si získávání energie z obnovitelných zdrojů jako jsou organické odpady a obnovitelné suroviny dlouhodobě udrželo své místo mezi ostatními zdroji energie, hledají se neustále efektivnější a šetrnější technologie. Často pro udržení maximální efektivnosti bioplynové stanice je nutné aplikovat doplňkové látky. Nejenom v případě produktů se
stopovými prvky musí být brán zřetel na bezpečnost při manipulaci, ale i na ochranu životního prostředí.

Schaumann BioEnergy klade velký význam od počátku na bezpečnost práce jak při výrobě, tak při používání produktů.


BC.MAGXX – nová dimenze biologické využitelnosti stopových prvků

Přidávání stopových prvků za účelem optimalizace biologického procesu do bioplynových stanic patří v současné době ke standardu každého zařízení orientovaného na výkon. Společnost Schaumann BioEnergy je průkopníkem v používání specifických směsí stopových prvků podle potřeb daného zařízení. Zejména bioplynové stanice s vysokým podílem statkových hnojiv v dávkovaných substrátech mohou profitovat z využití produktu BC.MAGXX.

Stopové prvky vázané v chelátovém komplexu jsou výrazně lépe chráněny proti zvýšenému nebezpečí vysrážení v důsledku vysokého obsahu síry obsažené ve statkových hnojivech.


Základy biologie fermentace

Vznik bioplynu je komplex fermentačních procesů různých mikroorganismů, které vyžadují stabilní podmínky.
V praxi mohou různé faktory biologii fermentace vyvést z rovnováhy a tím potlačit produkci bioplynu.

Nedostatek esenciálních živin nebývá jedinou příčinou poruch biologie fermentace.

Ke značným problémům mohou vést: „typické“ podnikové chyby, jako např. náhlá změna teploty ve fermentoru, klasické předávkování při změně substrátů nebo velmi rychlé dávkování bílkovinných nebo na tuk bohatých substrátů.


Jak se projevují unavené bakterie?

Zásobení fermentoru stopovými prvky by mělo být překontrolováno nejpozději při prvních projevech jejich nedostatku a po jeho případném potvrzení by měly být chybějící prvky doplněny. Optimální řízení procesu a co možná nejlepší využití substrátů v podstatě předpokládá specifické doplnění, které vyloučí jak podprůměrné zásobení, tak i přezásobení.

Použití individuálně namíchaných směsí stopových prvků navíc zvyšuje výtěžnost metanu a stupeň odbouratelnosti.


Enzymy zlepšují produkci bioplynu z GPS

BC.ZYM – modulární systém řeší problém zvýšené viskozity

Obilné GPS siláže získávají stále větší význam jako substráty pro výrobu bioplynu. Jednak se hodí do osevního postupu, kde převažuje kukuřice a současně lze s nimi dosáhnout zvláště v méně příznivých oblastech velmi dobrých hektarových výnosů.

Po aplikaci specifické enzymatické směsi BC.ZYM se fermentor znovu lépe promíchává, opět začínají fungovat přepady, netvoří se klesající a plovoucí vrstvy stejně jako i „mrtvé zóny“, snižuje se spotřeba energie na čerpání a míchání, a tím se v dlouhodobém horizontu zvyšuje efektivita provozu bioplynové stanice.


Pěna – noční můra

V dnešní době lze účinně potlačovat a preventivními zásahy omezovat mnohé procesní poruchy v bioplynových stanicích. Nicméně spontánní výskyt nadměrné tvorby pěny bohužel nelze většinou předvídat a boj proti němu bývá velmi obtížný. Téměř 10 % bioplynových stanic bývá přinejmenším nepravidelně postiženo velkými problémy s tvorbou pěny. Zde je důležité rozlišovat mezi výskytem pěny a takzvaným „efektem kynoucího těsta“.

Nejrozšířenější možností zejména pro odpadové bioplynové stanice je instalace vějířové trysky v horní části fermentoru, aby bylo možné pěnu nacházející se pod tryskou mechanicky likvidovat proudem tlakové vody nebo stříkat přímo na pěnu odpěňovací přípravky.

 


Optimalizované odsiřování pomocí železa

Jakmile se objevily zprávy o poškození stropů a korun fermentorů korozí, nabylo většího významu pro snížení obsahu sirovodíku v bioplynu využití produktů s obsahem železa. Produkty s obsahem železa poskytují efektivní možnost, jak zabránit těmto poškozením.

Přípravek BC.ATOX flüssig obsahuje velmi čisté kapalné soli železa na bázi 30 % roztoku chloridu železnatého. Kromě sirovodíku snižuje přípravek efektivně také obsah amoniaku v bioplynu.


Optimalizace řízení fermentace odpadu

Anaerobní fermentace organických zbytků a odpadů nepochybně reprezentuje klíčový element moderní recyklace a zároveň podporuje trvale udržitelnou výrobu energie. Cílem by mělo být 100 %-tní využití zdrojů organického odpadu na výrobu energie, avšak tento cíl stojí před značnými technickými a biologickými výzvami.

Fermentace organických odpadů není žádná černá skříňka a poruchy procesu nemusí patřit ke všednímu provozu zařízení na zpracování odpadů.

Schaumann BioEnergy nabízí pro různé poruchy provozu řešení na míru a může Vám být k ruce při biologickém řízení provozu. Kontaktujte nás!


Panta rhei – vše teče

Znáte to dobře. Dlouhá doba skladování digestátu vede ke vzniku plovoucích vrstev. Do vývozu se tyto vrstvy vytvoří často i do metrové výšky. Míchadla už potom nejsou schopna tyto vrstvy rozmíchat.

Už při snížení obsahu organické sušiny v zastřešeném koncovém skladu o 4 % budou pokryty náklady na použití přípravku Panta Rhei zlepšeným využitím substrátu a vlastní užitek přípravku Panta Rhei ve skladu digestátu: Panta Rhei – vše teče.


Alarmující zvýšená hladina

Zvláště alarmující je hlášení řídícího systému bioplynové stanice týkající se zvýšené hladiny ve fermentoru. Zvýšená hladina digestátu se může dostat až do plynovodu nebo kapalinových pojistek a ucpat je. Velmi nebezpečná je tato situace u technologií s pevným stropem nebo kde digestát nemůže nalézt cestu ven z nádoby.

Zvýšený tlak ve fermentoru může až nadzvednout pevný strop nebo protrhnout nasazený plynojem.

 


Specialisté pro bioplynové stanice

Jitka Neužilová 
asistentka pro bioplyn
tel.: +420 777 052 691