Nejnovější zprávy SCHAUMANN skupiny rok 2016

Náskok díky biotechnologii

Konzervace objemných krmiv přírodním způsobem a probiotika podporující užitkovost ve výživě zvířat – biotechnologické postupy a produkty otevírají budoucí perspektivy zemědělství.

Lactosan má, v rámci Evropy, mezi výrobci silážních přípravků na bázi živých bakterií mléčného kvašení vedoucí postavení na trhu. Také celosvětově zaujímá Lactosan přední pozice.


Produkce mléka bez použití geneticky upravených krmiv

Stále více mlékáren přechází na zpracování mléka od krav, které nejsou krmeny geneticky upravenými krmivy. Schaumann Vám představí, jak optimálně přizpůsobit koncept výživy a na co dát pozor.

Otázky týkající se alternativního konceptu výživy a krmení Vám zodpoví Schaumann-odborný poradce.


Pěstování vhodných meziplodin efektivně spojuje greening a výrobu krmiv

Součástí podmínek greeningu je kromě střídání plodin v osevním postupu a zachování trvalých travních porostů také vytváření ekologických kompenzačních ploch.

Díky pěstování meziplodin lze aplikovat na plochy po hlavních plodinách větší množství organických substrátů např. kejdy.


AKTIMAG v odchovu plemenných býků

ZD Skály, družstvo Benešov, které má průměrnou nadmořskou výšku svých pozemků 690 m, má celkem 1460 ha zemědělské půdy z toho 950 ha TTP. Živočišnou výrobu tvoří masný skot – 350 krav bez tržní produkce mléka, 120 jalovic a celoroční obrat  v odchovně plemenných býků 200 – 250 ks.


Jen stabilní krmné dávky mohou zajistit úspěch

Na začátku teplého ročního období a během léta jsou mírné nedostatky v kvalitě siláží popř. stabilitě krmné dávky více zřejmé, než v celém zbytku roku.

Se stoupající vnější teplotou se aktivují mikrobiální procesy a ve zvýšené míře se množí kvasinky, přičemž se krmné dávky druhotně zahřívají. Dochází ke ztrátám energie v krmivu a snižuje se mimo jiné příjem krmiva dojnicemi.

Výrobky z programu Schaumasil a Silostar zabraňují druhotnému zahřívání, předcházejí vzniku ztrát, zlepšují hygienu ve žlabu nebo přímo na krmném stole a zvyšují chutnost krmiv. Složení těchto produktů tvoří různé kombinace kyseliny propionové, propylenglykolu a glycerinu popř. benzoanu sodného, mravenčanu sodného, sorbanu draselného a octanu sodného.


Dobře se připravit na silážování

Pěstované leguminózy vážou dusíkaté látky a dodávají vysoce kvalitní bílkovinu pro výživu dojnic. Současně lze pěstování většiny druhů luskovin uplatnit jako greening. Vyplatí se přemýšlet o rozšíření pěstovaných ploch.

Ošetření silážované hmoty odpovídajícím silážním přípravkem zvyšuje podíl neodbouratelného proteinu v bachoru (bypass-protein) o 3%. To představuje cca 50 – 60 kg v bachoru neodbouratelného proteinu (bypass-protein) z 1 ha plochy krmných plodin.
Vzhledem k současným tržním podmínkám se tak cíleným usměrněním kvašení pomocí produktů Bonsilage získá z 1 ha protein stabilní v bachoru za více než 2700 Kč. Díky tomu lze výrazně omezit nákup drahých bílkovinných krmiv.


Omezit používání antibiotik

Koncept pro budoucnost: Snižovat antibiotika v produkci prasat, podporovat zdraví ve střevech a biologickou cestou inhibovat patogenní kmeny! 

 

Chovatelé a veterinární lékaři věnují zvýšenou pozornost tomu, aby udrželi chovy prasat zdravé s pokud možno minimálním používáním antibiotik. Monitoring používání antibiotik ukázal, že pro velkou část podniků se nabízí potenciál, jak dále posílit opatření pro snižování používání antibiotik.


Zlepšení rentability v chovech prasat

Rámcové ekonomické podmínky v produkci prasat jsou z důvodu aktuálních výnosů za selata a vykrmovaná prasata velmi napjaté. Pro zmírnění negativních dopadů je důležité učinit správná opatření pro optimalizaci výroby. 

Zkušenosti ukazují, že i při vysoké úrovni užitkovosti může být s Ceravital v běžných krmných dávkách zvýšen přírůstek živé
hmotnosti a zlepšena konverze krmiva. Výrobní náklady lze výrazně snížit.

Ceravital se v Schaumann-programu s úspěchem používá pro zvýšení efektivity ve výživě a krmení prasnic, selat a prasat ve výkrmu.


Krmivo bezpečně, efektivně a intenzivně fermentovat

Proč fermentovat krmivo? Na správný výsledek fermentace krmiva mají rozhodující vliv účinné startovací kultury a vhodné technické zařízení. 

Základním předpokladem pro efektivní fermentaci je zařízení na tekuté krmení.
Od vlastní stavby po kompletní řešení až k řídícímu software se jedná o individuální řešení podle požadavku a podmínek podniku, které lze jednoduše začlenit do stávajícího pracovního postupu. Specialisté společnosti Schaumann pomáhají s plánováním fermentačního zařízení pomocí individuálních konceptů a optimalizace fermentačního procesu.

 


Siláže ze zavadlých pícnin

BONSILAGE – pro lepší kvalitu bílkovin a vyšší užitkovost z objemných krmiv.

 

Promyšlený management silážování zlepšuje při použití správných silážních přípravků kvalitu bílkovin. Z objemného krmiva tak můžeme získat víc a ušetřit hotové peníze.


Produkovat objemná krmiva cíleně a hospodárně

Sucho, chladno, zemědělské reformy, klesající ceny mléka…..
V současnosti ovlivňuje výrobu objemných krmiv pro přežvýkavce mnoho faktorů. Řešení je následující: Zabezpečit kvalitu krmiv a optimalizovat náklady.

 

Travní směsi z GreenStar--programu umožňují vypěstovat vysoce kvalitní objemné krmivo a splnit zároveň požadavky
nových EU-nařízení. GreenStar-program zahrnuje celou řadu kvalitních travních směsí pro trvalé travní porosty a ornou půdu, které
jsou přizpůsobeny podmínkám stanoviště.


TIRSANA – podpůrný energetický doplněk pro období laktace

Úspěšná tranzitní fáze je klíčem pro zajištění mléčné užitkovosti. Schaumann nabízí tekutou energii s cílenou kombinací účinných látek. 

 

Hlavním důvodem nedostatečné dlouhověkosti dojnic je vemeno, paznehty a problémy s plodností. Odpovědné za tento stav jsou
různé poruchy látkové výměny, jejichž příčiny vznikají již v předcházející laktaci popř. během tranzitní fáze. Hlavní příčinou bývá biologicky podmíněná negativní energetická bilance na počátku laktace