Tiráž

SCHAUMANN ČR s.r.o.

Nám. Svobody 35

387 01 Volyně

 

Zastoupen (kým):

Jednatel Ing. Jiří Kuník, Ph.D.
Jednatel Dr. Johann Hammerer
 

Kontakt:

Telefon: +420 383 339 110
Telefax: +420 383 339 111
E-mail: schaumann@schaumann.cz

 

Zápis do rejstříku:

Zápis v obchodním rejstříku.
Rejstříkový soud: Krajský soud v Českých Budějovicích
Spisová značka: C 3680

 

Daň z přidané hodnoty:

DIČ podle zákona o DPH:
CZ 60827289

 

Zodpovědný za obsah:

SCHAUMANN ČR s.r.o.

Nám. Svobody 35

387 01 Volyně

 

Obrázky:

Právní upozornění

Ručení za obsah

 

Jako poskytovatelé služeb jsme zodpovědní za vlastní obsah na těchto stránkách podle obecných zákonů, nejsme povinni kontrolovat předané nebo uložené cizí informace nebo podle okolností zkoumat ty informace, které upozorňují na protiprávní činnost.

 

Povinnosti k odstranění nebo zablokování používání informací podle všeobecných zákonů tím zůstávají nedotčeny. Takové ručení je však možné až od okamžiku znalosti konkrétního porušení práv. Při obeznámení se s odpovídajícími porušeními práva jsou tyto obsahy neprodleně odstraněny.

 

Ručení za odkazy

 

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto také nemůžeme za tento cizí obsah přebírat žádnou záruku.                         Za obsah u odkazujících stránek je vždy zodpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. U odkazujících stránek bylo k okamžiku odkazování kontrolováno možné porušení práva. Protiprávní obsah nebyl k okamžiku odkazování patrný.

 

Permanentní obsahová kontrola odkazujících stránek však není bez konkrétních příčin porušení práva proveditelná. Při obeznámení se s porušeními práva jsou takové odkazy neprodleně odstraněny.

 

Autorské právo

 

Obsah vyhotovený provozovateli stránek a výrobky na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, rozšiřování a jakýkoli druh zhodnocení mimo hranice autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora, resp. vyhotovitele. Stahování a kopie této stránky jsou dovoleny jen pro soukromé použití, ne komerční.

 

Pokud obsah na této stránce nebyl vyhotoven provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích osob. Obzvláště jsou obsahy třetích osob za takové označeny. Všimnete-li si přesto porušení autorského práva, prosíme o odpovídající upozornění. Při obeznámení se                              s porušeními práva jsou takové obsahy neprodleně odstraněny.